Βιομηχανία Μεταλλουργίας

Δεξαμενές πάχους 12.0 mm για υγρά χημικά

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

Σύστημα αναρρόφησης Η2 από τα υποβρύχια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

Τροφοδοσία αναμείκτη με 2 καδοζυγούς

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

Αναρρόφηση σκόνης με κυκλώνιο και φίλτρο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

4 σιλό πρώτων υλών με κατακόρυφους κοχλίες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ