Κυλινδρόμυλοι

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

 

Video

Κυλινδρόμυλοι

Κυλινδρόμυλος

Οι κυλινδρόμυλοι χρησιμεύουν για το σπάσιμο του αλευριού – αλευρόμυλος – ή του ρυζιού – ορυζόμυλος – σε σκόνη, αλεύρι, κλπ.  Κυλινδρόμυλοι εφαρμόζονται σε πολλά προϊόντα, όπως αλάτι, ζωοτροφές, κλπ. Ο κυλινδρόμυλος αποτελείται από δύο άξονες, που έχουν ράουλα (κύλινδρα). Η απόσταση μεταξύ τους είναι μεταβαλλόμενη και ορίζει την κοκκομετρία του τελικού (σπασμένου) προϊόντος.