Αεροδιαχωριστές Σιτηρών

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

Video

Αεροδιαχωριστές σιτηρών

Για τον καθαρισμό του σιταριού από ξένα σώματα (εκτός από το κοσκίνισμα) χρησιμοποιούνται οι αεροδιαχωριστές. Οι αεροδιαχωριστές σβουρίζουν το προϊόν  και ανάλογα με την ταχύτητα περιστροφής (φυγοκέντρηση) πετυχαίνουν διαχωρισμό κατά βάρος. Στη συνέχεια μία δυνατή αναρρόφηση ολοκληρώνει την απομάκρυνση των ελαφρύτερων σωματιδίων.