Ανάμειξη & Κοσκίνισμα για Έτοιμα Κονιάματα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

Μονάδα έτοιμων κονιαμάτων

Για εργοστάσιο έτοιμων κονιαμάτων κατασκευάσαμε κοχλίες, καδοζυγούς, αναμείκτη Batch, αναβατόριο, κυκλικό κόσκινο, χωνιά και κεντρικό σύστημα αναρρόφησης σκόνης. Το έργο ολοκληρώθηκε σε 2 ετεροχρονισμένα στάδια για λόγους επιμερισμού του κόστους της επένδυσης.