Φίλτρα Silotop

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

Video

Φίλτρα πάνω σε σιλό

ΦΙΛΤΡΟ  ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΙΛΟ (για εκτόνωση σιλοφόρου οχήματος)

Φίλτρα silotop αποκαλούνται τα φίλτρα που τοποθετούνται πάνω στο σιλό. Όταν σιλοφόρο όχημα τροφοδοτεί το σιλό, τότε είναι απαραίτητα τα φίλτρα silotop.

Φίλτρο πάνω σε σιλό

Φίλτρο πάνω σε σιλό