Ταινιοζυγοί

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

Video

Ταινιοζυγοί – Belt Weigher

Οι ταινιοζυγοί χρησιμοποι0ύνται σε εφαρμογές συνεχούς ζύγισης (continuous weighing). Κρατώντας δύο σημεία σταθερά, την αρχή και το τέλος της ταινίας, ζυγίζουμε την ποσότητα του προϊόντος που βρίσκεται ενδιάμεσα των δύο αυτών σημείων.