Σφυρόμυλοι

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

σφυρόμυλοι

σφυρόμυλοι

σφυρόμυλοι

σφυρόμυλοι

Video

https://youtu.be/ds2_eL_0O2I

 

Σπαστήρες σφυρόμυλοι

Σφυρόμυλος

Σφυρόμυλος

Οι σφυρόμυλοι γενικά χρησιμοποιούνται για το σπάσιμο συσσωματωμάτων σε χύδην προϊόντα. Ο σφυρόμυλος αποτελείται από έναν πολύστροφο περιστρεφόμενο άξονα, που έχει δίσκους με συστοιχία από σφυριά – λαμάκια. Στην έξοδο του υπάρχει μεταλλικό πλέγμα (σχάρα), η οποία ορίζει την κοκκομετρία του τελικού (σπασμένου) προϊόντος. Ο σπαστήρας της φωτογραφίας σπάει ουρία σε κοκκομετρία κάτω του 1.0 mm.

Σπαστήρας ελαιόκαρπου

Σπαστήρας ελαιοκάρπου

Σπαστήρας ελαιοκάρπου

Ο σφυρόμυλος ελαιόκαρπου σπάει ελιές και τις πολτοποιεί σε κοκκομετρία ανάλογη της απόστασης των βιδωτών πύρων μέχρι τα μαχαίρια (κάτω των 2.0 mm) και ανάλογη της σήτας που έπεται. Ο σφυρόμυλος ελιάς της φωτογραφίας είναι πολύστροφος και ανταποκρίνεται σε εργαστηριακό μέγεθος για συνεργασία με φασματογράφο.