Σπαστήρες Τυμπάνου

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

Video

Σπαστήρας τυμπάνου

Οι σπαστήρες τυμπάνου αποτελούνται από έναν περιστρεφόμενο κύλινδρο με βιδωτά μαχαίρια και μία ημικυκλική σχάρα, η οποία θα ορίσει την κοκκομετρία του τελικού προϊόντος.