Πολυδιανομείς

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές
Video

Πολυδιακλαδωτήρες

ΠΟΛΥΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΕΣ (Multi distributors)

Πολυδιακλαδωτήρας

Πολυδιακλαδωτήρας

Σε δίκτυα αερομεταφοράς όταν οι προορισμοί είναι πάνω από 6 – 8 βρίσκει εφαρμογή ο πολυδιανομέας αντί για 5 – 7 διακλαδωτήρες.