Μεταφορικές Ταινίες Κοίλες

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές
μεταφορικές ταινίες

μεταφορικές ταινίες

Video

Μεταφορικές ταινίες κοίλες (με 3 ράουλα – τύπου V)

Οι κοίλες μεταφορές ταινίες έχουν σχήμα V και φροντίζουν το χύδην προϊόν να μένει στην μέση και να μην χύνεται δεξιά και αριστερά. Αυτό επιτυγχάνεται επειδή (σε μία εγκάρσια τομή) έχουν τρία ράουλα. Το αριστερό έχει κλίση -45ο, το μεσαίο είναι οριζόντιο και το δεξί ράουλο έχει κλίση +45ο.

Μεταφορική Ταινία

Μεταφορικές Ταινίες Κοίλες

Οι κοίλες μεταφορικές ταινίες χρησιμοποιούνται για μεταφορά χύδην υλικών όπως τσιμέντο, άμμος, αλάτι, λιπάσματα, ορυκτά μεταλλεύματα και γενικά προϊόντα σε σκόνες.