Εύκαμπτοι Κοχλίες

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

εύκαμπτοι κοχλίες

εύκαμπτοι κοχλίες

εύκαμπτοι κοχλίες

εύκαμπτοι κοχλίες

Video

Εύκαμπτοι κοχλίες

εύκαμπτοι κοχλίες

Οι εύκαμπτοι κοχλίες είναι συστήματα μεταφοράς όπου μέσα σε σκληρό πλαστικό σωλήνα περιστρέφεται υψηλόστροφα μεταλλικός έλικας δίχως άξονα.

Ευέλικτες λύσεις για ελαφριά προϊόντα και μικρές αποδόσεις.

Οι εύκαμπτοι κοχλίες προτιμούνται εκεί που η γεωμετρία του χώρου περιπλέκεται.